බලශක්ති නිෂ්පාදන

බලශක්ති නිෂ්පාදන

අපගේ සූර්ය බල නිෂ්පාදන උසස් අලවියෙන් පසු සේවා සමගින් ලබා ගත හැක. සූර්ය බල නිෂ්පාදන

Solar PV Solutions

අඛණ්ඩ බල සැපයුමක් සඳහා නිමැවූ Cat බලශක්ති ගබඩාකරණ විසඳුම්. බලශක්ති ගබඩාකරණය

Energy Storage

දශක 3 කට‍ වැඩි පළපුරුද්ද සහ විශ්වාසනීයත්වය හා බැඳි වෙළඳ සන්නාම හරහා UTE විසින් ඔබ වෙත ගෙන එන බලශක්ති නිෂ්පාදන අදම තෝරා ගන්න.

UPS SOLUTIONS