වෙල්ඩින් නිෂ්පාදන

PRIME AND CONSUMABLE PRODUCTS


Consumable සහ Prime කාණ්ඩ යටතේ එන ලොව උසස් තත්වයේ වෑල්ඩින් නිෂ්පාදන හා සේවා ශ්‍රී ලාංකීය වෑල්ඩින් ක්ෂේත්‍රයට හඳුන්වාදීමේ පුරෝගාමියෙකු ලෙස UTE ආයතනය නම් දරා ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න  077 140 7070.

Cigweld, Tayer, Esab සහ Abicor Binzel වැනි ප්‍රමුඛ පෙළේ වෑල්ඩින් වෙළඳ සන්නාම අප විසින් හඳුන්වා දී ඇත.

MIG Welders


MMA (Stick) Welders


TIG Welders


Spot Welders


Plasma Cutters


Gas Cutters


Welding Generators (Field Welders)


Coated Welding Electrodes


MIG Consumables and Wires


TIG Consumables and Electrodes


Plasma Consumables


Gas Electrodes