ගබඩාකරණ විසඳුම්

UTE ගබඩාකරණ විසඳුම් ගබඩා අංගන සහ කර්මාන්තශාලා වැනි විවිධ ආයතනයන්හි අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන ගබඩා සැලසුම් කිරීම්, උපදේශන සේවා, සවි කිරීම්, ක්‍රියාකරුවන් පුහුණුකිරීම්, නියම අමතර කොටස් සහ බැටරි ආදිය සැපයීම්, නඩත්තු සේවාවන් සැපයීම, අලුත්වැඩියාව , පරණ රාක්ක පද්ධති ඉවත් කිරීම් ආදී අංගසම්පුර්ණ ගබඩා ආශ්‍රිත සේවාවන් සපයමින් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා ලෙස ඉදිරියෙන් සිටියි.

පුරා වසර 70 කට අධික කාලයක් තුල සිය සේවාවන් දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පෙළේ අහාර නිෂ්පාදනාගාර වැනි සුරක්ෂිතභාවය අතිශයින් වැදගත් වන ආයතන මෙන්ම අපනයන සමාගම් සහ බහාලුම් අංගනයන් (වෙයාර්හවුස්) ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා, තරු පන්තියේ හෝටල්, කාර්යාල සහ තවත් විවිධ වූ ක්ෂේත්‍රයන් රැසකට සිය උපකරණ සහ ගබඩා ආශ්‍රිත සම්පුර්ණ සේවාවන් සාර්ථකව සපයා ඇත.

නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් නිපදවන ලොව සුපතල ගබඩාකරණ වෙළඳ සන්නාමයන් ලෙස නම් දරා ඇති BT, Raymond, Cat, Dexion, JLG, DID,Enerpac සහ Hytsu සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ එකම නියෝජිතයන් ලෙස UTE ආයතනය කටයුතු කරයි.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 077 385 6785

TOTAL MATERIAL HANDLING SOLUTIONS

Since 1947, we have been proud to represent the world’s finest makers of material handling equipment.
VIEW OUR SERVICES

YOUR PARTNER IN MATERIAL HANDLING

We are a complete solutions provider to keep your material handling operation running smoothly and profitably.
VIEW OUR PRODUCTS

USE OUR KNOWLEDGE TO POWER YOUR BUSINESS

Whatever material handling challenges you may have, the chances are, our team has already thought about them.
ABOUT CONSULTANCY SOLUTIONS

FORKLIFT TRUCKS

AERIAL WORK PLATFORMS

PALLET RACKING


WAREHOUSE TRUCKS

SHELVING