භාවිතා කරන ලද යන්ත්‍රෝපකරණ

නිසි නඩත්තුව යටතේ භාවිතා කරන ලද යන්ත්‍රෝපකරණ සවිස්තරාත්මක නිරීක්ෂණ වාර්ථාවක්  සමග UTE වෙතින් ලබා ගත හැක.

Construction Machinery