යාන්ත්‍රික, විදුලි සහ නළ සේවා


යාන්ත්‍රික, විදුලි කාර්මික සහ නළ විසඳුම් යන පරාසයන්හි වයාපෘති සැලැස්මේ සිට මූලික සංකල්ප ස්ථාපනය කිරීම දක්වා වූ අදියරයන්හිදී පාරිභෝගිකයින් සමග සමීපව කටයුතු කිරීම මගින් උසස් තත්වයේ විවිධාකාර පාරිභෝගිකයින්ට අවේනික වූ විසඳුම් ලබා දීම අප අංශයේ මූලික කර්තව්‍යයයි. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 077 272 5423

 


  • වසර 70 කට වැඩි ක්ෂේත්‍රීය නිපුණත්වය.
  • පූර්ණ වයාපෘති සහ ඒ හා බැඳි සියලුම ඉංජිනේරු සේවා අප විසින් සපයනු ලැබේ.
  • ඵලදායී සහ අවම පිරිවැයක් සහිත විසඳුම්.
  • අපගේ සියලු වයාපෘති වල සම්පුර්ණ වගකීම අප භාරගනු ලැබේ.