බැකෝ ලෝඩර්

විශේෂ දීමනාවන් UTE CAT වෙතින්!

වැඩ බිමේ ශූරයා! Cat® 426F2 බැකෝ ලෝඩරය.

වැඩ බිමේදී අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරීත්වය හා ක්‍රියාකරුගේ සුවපහසුව වෙනුවෙන් විශ්වාසය දිනාගත් අති ප්‍රබල Cat® 426F2 බැකෝ ලෝඩරය ඔබේ ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය දිනෙන් දින ඉදිරියට ගෙනයයි.

 


INQUIRE NOW

Cat® Backhoe Loaders provide superior digging, trenching, back-filling and material handling capability and can be used for many applications, including but not limited to:

  • General Construction
  • Demolitions and Excavations
  • Landscaping
  • Breaking Asphalt and Paving

Cat backhoes deliver the power and precise handling you need when operating in areas where using larger equipment is not practical. Because of their relatively small frame size and versatility our backhoe loaders improve construction productivity and lower your machine operating costs.

Select a Cat Backhoe Loader to best meet your needs today.

No products were found matching your selection.

யாழ் மக்களிடம் அமோக வரவேற்பை பெற்ற UTE நிறுவனம்