සහය සේවා - UTE CAT


පාරිභෝගික සහය වෙනුවෙන් කැපවීම අපගේ මූලික දර්ශනයක් වන අතර අපගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා ඒ සඳහා කැපවී සිටිති. අපගේ සේවාව හුදෙක් අලුත්වැඩියාවන්ට සීමා නොවේ.

නඩත්තු ගිවිසුම්, කලින් කලට සිදුකරනු ලබන එන්ජින් තෙල් පරීක්ෂාවන් සහ ප්‍රති සැකසුම් සේවාවන් වැනි අගය එකතු කළ සේවාවන් රැසක්ද අපගේ හිමිවන නිසා පාරිභෝගිකයන්ට තම ආයෝජනය වෙනුවෙන් උපරිම වටිනාකම් හිමි වේ.LEARN MORE ABOUT EQUIPMENT MANAGEMENT SERVICES

Equipment Management Services

CUSTOMER SUPPORT


Our Customer Support Services (CSS) is a vital link in our value chain. Our fully trained CSS Engineers regularly travel to all parts of the Island to inspect our customers’ equipment and provide unique advisory services on machine application and component life to help them achieve optimum usage and maximize the return on their investment.

CSS Engineers regularly conduct awareness programs ~ Cat Care® meetings to educate customers on Preventive Maintenance and Repair before Failure options.

These Engineers will help you in preparing maintenance budgets, spare parts requirements and advise you on equipment fleet management.

Under our regular schedules for On-site machine & engine inspections anywhere in Sri Lanka, we provide reports on service options and recommend appropriate Product Support programs at no extra cost to our customers.

Value added service (Free to customer)

  • Team of qualified engineers (mechanical and electrical)
  • All-Island coverage allocated to customers
  • Free inspection and technical advice
  • Fast solutions to Customer parts and service needs

On-site training & Awareness of all merchandising programs
EQUIPMENT MANAGEMENT SOLUTIONS


A program that keeps the operating costs under control…

 • Scheduled maintenance of entire fleet of equipment by trained technicians
 • Covers spare parts, filters, lubricants and S.O.S (Oil Sampling)
 • Higher component lifeEFFECTIVE MANAGEMENT OF UNDERCARRIAGE & HYDRAULIC COMPONENTS


 • Enhance the built-in-value of under carriage & hydraulic parts
 • Accurate measurement of wear trend.
 • Good planner for undercarriage / hydraulic system maintenance
 • Reduces repair costs


FLEET MANAGEMENT SYSTEMS


 • CAT Connect
 • CAT Product Link (Remote Monitoring System)
 • CAT Electronic Technician (ET)
 • O.S (Scheduled Oil Sampling)
 • Onsite Labor Solutions


SCHEDULED OIL SAMPLING (S.O.S)


Detect failures before they prove costly…

 • S.O.S Oil Tests
 • Help to monitor health of major assemblies
 • Wear Metal Trend Analysis
 • Oil Contamination Analysis
 • Help to plan “Repair Before Failure”


AGREEMENTS AND CONTRACTSCUSTOMER SUPPORT AGREEMENTS (CSA)

Customer Support Agreements (CSAs) are individualised plans to cover maintenance needs for your equipment. Particularly when planned with an Extended Protection Plan, CSAs lower your cost per unit or production.

Every piece of Cat® equipment is designed and built to provide maximum productivity and operating economy throughout its working life. UTE can help you maintain that built-in value through a Customer Support Agreement.Maintenance & Repair Contracts (MARC)

The best option for managing your entire feet of equipment

 • Fixes hourly operating costs
 • Guaranteed machine availability
 • Maintenance and repairs
 • Scheduled Oil Sampling S.O.S
 • Maintenance Management Function
 • Exclusions
  • Fuel and operator
  • Tyres & batteries


Annual Maintenance Contracts (AMC)

Agreements for Operation & Maintenance of Generators…

 • Scheduled Inspections
 • Serviced by experienced technicians
 • Lower Operations & Maintenance costs through Preventive Maintenance


Selection of right Construction Equipment for your Project