අප අමතන්න

ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන ඇස්තමේන්තු ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් දත්ත අප වෙත ලබා දෙන්න


Your Name (required)

Your Email (required)

Mobile Number (required)

Address

Company/Organization

Inquiry Type

Your Message  • අප අමතන්න
  • අප හා සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය
  • පංචිකාවත්ත ශාඛාව
  • කොළඹ ශාඛාව
  • අනුරාධපුර ශාඛාව
  • මාතර ශාඛාව

අප අමතන්න

Mr. Yasas Hapugoda
Technical Marketing Executive- Air Compressor Solutions
Tel- 0094 – 11 – 2932109
Fax- 0094 – 11 – 2931550
Mobile- 0094-76-9294712

අප හා සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය

යුනයිටඩ් ට්‍රැක්ටර් ඇන්ඩ් ඉක්විප්මන්ට් (පුද්) සමාගම.
තැ.පෙ. 101. අංක 683. මීගමුව පාර, මාබෝල, වත්තල

සාමාන්‍ය විමසීම්
දුරකථන: 0094 11 293 2109
ෆැක්ස්: 0094 11 293 1550, 0094 11 293 5573

පංචිකාවත්ත ශාඛාව

නො. 541, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත
කොළඹ 10
ශ්‍රී ලංකාව

දු.ක: 011-2343255
ෆැක්ස්: 011 – 4616573 / 011 – 4616573

කොළඹ ශාඛාව

නො. 410/11, බෞද්ධාලෝක මාවත
කොළඹ 07
ශ්‍රී ලංකාව

දු.ක : 011-2696404
ෆැක්ස්: 011-2696404

අනුරාධපුර ශාඛාව

නො.560/7, ගොඩගේ මාවත
අනුරාධපුර
ශ්‍රී ලංකාව

දු.ක: 025 – 2222718 / 025 – 2222718
ෆැක්ස්: 025 – 2222718 / 025-2222718

මාතර ශාඛාව

නො.560/7, ගොඩගේ මාවත
අනුරාධපුර
ශ්‍රී ලංකාව

දු.ක: 025 – 2222718 / 025 – 2222718
ෆැක්ස්: 025 – 2222718 / 025-2222718